'

Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predavajúcim -  RADOKOV,s.r.o. so sídlom gajary 220, 90061,Gajary, IČO 52045293 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.ploty-brany-radokov.sk/ (ďalej len "systém").

 1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru http://www.ploty-brany-radokov.sk/ medzi predávajúcim a kupujúcim.

 1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predajcom-RADOKOV,s.r.o.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 2.5 Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Prijatie tovaru kupujúcim od predávajúceho, ako aj záväzná objednávka potvrdená predávajúcim, platí ako uznanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa týchto zmluvných obchodných podmienok a kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami v znení k okamihu odoslania záväznej objednávky a je nimi viazaný okamihom uzavretia kúpnej zmluvy.

2.5 Na základe odjednávky ,bude vystavená zákazníkovy zálohová faktúra,výška zálohy je 50 - 100 % a závisí od doby dodánia.Doba dodánia sa nastavuje v systéme pred objednávkou .Doba dodánia začne plynuť od dátumu zaplatenia zálohovej Faktúry.

2.6 Záloha a  Doplatok sa realizuje po dodání objednávky a to :

      Prevodom na účet alebo Hotovosť,

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 * kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
o tovar nesmie byť použitý
o tovar musí byť nepoškodený
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
o zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov.

 

5. Cenové podmienky

5.1 

Pri objednanom tovare sa Vám v objednávke zobrazí celková suma .,

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

5.4 Na základe odjednávky ,bude vystavená zákazníkovy zálohová faktúra,výška zálohy je 70 %.Doba dodánia sa nastavuje v systéme pred objednávkou .Doba dodánia začne plynuť od dátumu zaplatenia zálohovej Faktúry.

5.5 Záloha a  Doplatok sa realizuje po dodání objednávky a to :

      Prevodom na účet alebo Hotovosť,

5.6 Pod obrázkom výrobku je zobrazená základná cena, za meter štvorcový ,čo znamená že výrobok je bez doplnkov,montáže,v hladkom prevedení,

      ostatné parametre sa zvolia v konfiguračnom systéme,kde sa ceny dopočítavajú podla vašich požiadaviek.

6. Poštovné a balné

6.1 Firma si balné a poštovné účtuje,cena je nastavená v systéme.


6.2 Cena poštovného a balného je uvedená .

6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

6.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

 7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie Firmy- RADOKOV,s.r.o.

uvedené v mailovej notifikácií. 

 7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru.

 7.3 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.

 7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

      Odberateľ sa stáva vlastníkom tovaru alebo služby až po zaplatení celej faktúrovanej sumy . Dodávateľ môže účtovať poplatok z omeškania 0,05% na deň z     faktúrovanej sumy,resp.zostávajúcej pohladávky.Odberateľ svojím podpisom alebo zaplatenou predfaktúrou podmienenou objednávkou prejavuje súhlas s uvedenými podmienkami prevzatia tovaru alebo služby.Ceny sú stanovené dohodou (zák.526/90 Zb.2, ods.1).

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.

 8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. 

 8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Toptransu, na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

 8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle Firmy - RADOKOV,s.r.o.

 po vzájomnej dohode.

 8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

 8.7 Výrobky s montážou - len do 50km.

 9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u Firmy RADOKOV,s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 9.2 Ku každému tovaru zakúpenému vo Firme - RADOKOV,s.r.o.

 je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

RADOKOV s.r.o.

gajary 220

90061 , Gajary

Ičo : 52045293

Dič : 2120870466

 

 Telefón: 

+421915973937

 Email:

radokov1974@gmail.com

10. Zodpovednosť za chyby na stránke http://www.ploty-brany-radokov.sk/

10.1 Firma RADOKOV,s.r.o.

upozorňuje, že informácie uvedené na http://www.ploty-brany-radokov.sk/ sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Firma RADOKOV,s.r.o.

 môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


10.3. Firma RADOKOV,s.r.o.

nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných dát

11.1 Firma RADOKOV,s.r.o.

sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Týmto si dovoľujeme dať do Vašej pozornosti zmenu legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov. Dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a súčasne nadobudne účinnosť aj nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v zásade v celom rozsahu preberá znenie Nariadenia GDPR.

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

-          Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu

-          Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov

-          umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere í, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné.

Prijali  sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, najmä: mena, adresy, emailovej adresy, fakturačnej adresy, adresy dodania. 

 • log prístupu k osobným údajom (každý prístup administrátora na stránku obsahujúcu osobné údaje je zaznamenaný),
 • zabezpečujeme prihlásenie do administračného rozhrania.
 • Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://; online nákup 
 •  Vaše osobné údaje, sme povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne iné tretej strane.

  Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúce Ochranu osobných údajov.

 • Ochrana dát - GDPR

  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, subjekt má právo k ich prístupu a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci sa zaväzuje k ochrane uvedených osobných údajov poskytnutých kupujúcim. Uvedené údaje budú slúžiť len pre potrebu predajcu a bude s nimi nakladané v súlade so zákonom.

 • K tomu, aby sme vašu objednávku doručili priamo vám, prípadne s vami mohli komunikovať, potrebujeme poznať niektoré údaje (meno, adresa, telefón, e-mail). Pokiaľ ste firma a požadujete na zakúpený tovar faktúru, potom by sme mali poznať ešte doplňujúce údaje (názov firmy, IČO, DIČ, číslo účtu). Tým, že nám prostredníctvom e-shopu poskytnete akékoľvek osobné údaje, vyjadrujete pochopenie a jednoznačný súhlas so zhromažďovaním, používaním a prenosom takýchto osobných údajov.
 • Tieto údaje ukladáme do databázy, ked že pri každom nákupe musíte vypĺňať celý registračný formulár. Tieto dáta považujeme za prísne dôverné a neposkytujeme ich žiadnej tretej strane. Výnimkou je iba kuriérska služba .na odoslanie tovaru.