'

Ochrana osobných údajov

Ochrana dát
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, subjekt má právo k ich prístupu a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
Predávajúci sa zaväzuje k ochrane uvedených osobných údajov poskytnutých kupujúcim. Uvedené údaje budú slúžiť len pre potrebu predajcu a bude
s nimi nakladané v súlade so zákonom č 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pre prácu s osobnými dátami spĺňame zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý zásadne ovplyvnil práva a povinnosti tých,
ktorým osobné údaje patria, aj tých, ktorí s nimi pracujú. K tomu, aby sme vašu objednávku doručili priamo vám , prípadne s vami mohli komunikovať,
potrebujeme poznať niektoré údaje (meno, adresa, telefón, e-mail). Pokiaľ ste firma a požadujete na zakúpený tovar faktúru,
potom by sme mali poznať ešte doplňujúce údaje (názov firmy, IČO, DIČ, číslo účtu ). Tým, že nám prostredníctvom e-shopu poskytnete akékoľvek osobné údaje,
vyjadrujete pochopenie a jednoznačný súhlas so zhromažďovaním, používaním a prenosom takýchto osobných údajov.

Tieto údaje ukladáme do databázy, takže pri ďalšom nákupe už nemusíte vypĺňať celý registračný formulár znovu - stačí,
keď zadáte vaše prístupové meno a heslo. Tieto dáta považujeme za prísne dôverné a neposkytujeme ich žiadnej tretej strane.
Výnimkou je iba kuriérska služba , ktorá s každou zásielkou dostáva z dôvodu doručenia zásielky vašu adresu.
Vaše dáta budú kedykoľvek na vašu žiadosť opravené alebo vyradené z databázy..

Týmto si dovoľujeme dať do Vašej pozornosti zmenu legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov. Dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a súčasne nadobudne účinnosť aj nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v zásade v celom rozsahu preberá znenie Nariadenia GDPR.

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

-          Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu

-          Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov

-          umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere í, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné.

Prijali  sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, najmä: mena, adresy, emailovej adresy, fakturačnej adresy, adresy dodania. 

 • log prístupu k osobným údajom (každý prístup administrátora na stránku obsahujúcu osobné údaje je zaznamenaný),
 • zabezpečujeme prihlásenie do administračného rozhrania.
 • Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://; online nákup 
 •  Vaše osobné údaje, sme povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne iné tretej strane.

  Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúce Ochranu osobných údajov.

 • Ochrana dát - GDPR

  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, subjekt má právo k ich prístupu a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci sa zaväzuje k ochrane uvedených osobných údajov poskytnutých kupujúcim. Uvedené údaje budú slúžiť len pre potrebu predajcu a bude s nimi nakladané v súlade so zákonom.

 • K tomu, aby sme vašu objednávku doručili priamo vám, prípadne s vami mohli komunikovať, potrebujeme poznať niektoré údaje (meno, adresa, telefón, e-mail). Pokiaľ ste firma a požadujete na zakúpený tovar faktúru, potom by sme mali poznať ešte doplňujúce údaje (názov firmy, IČO, DIČ, číslo účtu). Tým, že nám prostredníctvom e-shopu poskytnete akékoľvek osobné údaje, vyjadrujete pochopenie a jednoznačný súhlas so zhromažďovaním, používaním a prenosom takýchto osobných údajov.
 • Tieto údaje ukladáme do databázy, ked že pri každom nákupe musíte vypĺňať celý registračný formulár. Tieto dáta považujeme za prísne dôverné a neposkytujeme ich žiadnej tretej strane. Výnimkou je iba kuriérska služba .na odoslanie tovaru.
 • 2.1.    Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára na dodávku služieb potvrdzuje Objednávateľ, že rozumie Podmienkam ochrany osobných údajov, vyjadruje svoj súhlas s ich znením a akceptuje ich v celom rozsahu.

  2.2.    Poskytovateľ spracúva osobné údaje podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať údaje v súlade s právnymi predpismi.

  2.3.    Poskytovateľ používa v rámci zlepšovania kvality služieb súbory cookies. Prezeraním a používaním  webu Objednávateľ súhlasí a akceptuje túto skutočnosť.

  2.4.    Objednávateľ má právo na prístup (podľa článku 15 GDPR), opravu (podľa článku 16 GDPR), výmaz (podľa článku 17 GDPR), obmedzenie spracovania  (podľa článku 18 GDPR),  prenositeľnosť (podľa článku 20 GDPR) osobných údajov a právo namietať (podľa článku 21 GDPR).

  2.5.    Pre úspešné objednanie platenej verzie sú požadované údaje:

  • Meno a priezvisko
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail

  Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky služieb a výkon práv a povinností vyplývajúci zo zmluvného vzťahu.

 •  Objednávateľovi nevzniká povinnosť uviesť osobné údaje, tie sú však nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy.